Meni

        Trenutno u ponudi kompanija Trajko-vet ima sopstvene embrione rase Simentalac (visokoproizvodni mlečni tip), koji su dobijeni metodom  IN VIVO  i metodom IN VITRO. Sve embrione prati potrebna dokumentacija za matičenje.

Trenutna cena:

IN VIVO embriona (pol 50%:50%), je 30000,00 dinara, (simentalske rase)

IN VITRO embriona (pol ženski 90%:10% muški), je 50000,00 dinara, (simentalske rase)

plus cena ubacivanje i priprema recipijenta (6000,00 dinara po recipijentu),

plus jedan do dva dolaska (ukupna kilometraža x 20 din.).

            Ukoliko poljoprivredni proizvođač poseduje u svom vlasništvu kravu visokog genetskog potencijala, možemo uraditi i proizvodnju embriona od takve krave metodama IN VIVO ili IN VITRO.

        Metoda IN VIVO se može raditi u domaćinstvima i farmama po ceni od:

60000,00 dinara (cene hormona i potrošnog materijala za proceduru ispiranja),

plus 2-3 dolaska (ukupna kilometraža x 20 din.),

plus osemenjavanje i seme (može da obavi lokalni osemenitelj),

plus ubacivanje embriona i priprema recipijenta (svaki recipijent po 3000,00 din.),

plus zamrzavanje viška embriona (3000,00 din. po embrionu).

Čuvanje embriona u periodu od godinu dana je besplatno, nakon isteka godinu dana se plaća 2000,00 dinara po godini po embrionu.

        Metoda IN VITRO na gazdinstvima i farmama proizvođača, gde se uzimanje jajnih ćelija sa donora izvodi u specijalno opremljenoj prikolici sa kojom dolazimo do vas.

Cena dolaska na gazdinstvo sa uzimanjem jajnih ćelija od jednog donora iznosi:

48000 (cena hormona, uzimanja jajnih ćelija i obrade jajnih ćelija u laboratoriji),

plus cena semena (može i seksiranog na ženski ili muški pol, u zavisnosti od cilja),

plus ukupna kilometraža x 30 dinara.

Doplata za svaki proizvedeni embrion metodom IN VITRO iznosi 10000 dinara.

Zamrzavanje ovako dobijenih embriona je besplatna.

Ukoliko se na jednom mestu u jednom danu uzimaju jajne ćelije od više donora cena po donoru se umanjuje (prva dva donora 48000 din. po donoru, za 3-5 donora, cena je 40000 din. po donoru, za više od 5 donora cena je 35000 din. po donoru).

          Izvođenje metode IN VITRO u našem centru za goveda, vlasništvo proizvođača, koja trenutno nisu u laktaciji:

24000 (cena hormona, uzimanja jajnih ćelija i obrade jajnih ćelija u laboratoriji),

plus cena semena (može i seksiranog na ženski ili muški pol, u zavisnosti od cilja),

plus naknada od 600 dinara po danu boravka životinje u centru.

Doplata za svaki proizveden embrion metodom IN VITRO iznosi 10000 dinara.

Zamrzavanje ovako dobijenih embriona je besplatna.

          Ubacivanje embriona dobijenih metodom IN VITRO

- dolazak (ukupna kilometraža x 20 din.),

- priprema recipijenta po recipijentu 2000,00 din.,

- ubacivanje embriona po recipijentu 4000,00 din.